အလုပ္႐ွာမည္

 

1) Sales Representative  – (2) Posts (Experience 2 Years & above)

2) Sales Representative  – (10) Posts (Non/Experience)

– ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေျဖဆိုၿပီးသူ (သို႔) ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
– အမွတ္စဥ္(၂)အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
– လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ကာ ႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိၿပီး အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– လုပ္ငန္းတြင္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျဖစ္ရမည္။
– ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။

အလုပ္ခ်ိန္- Monday to Saturday 9:00am-5:00pm (Sunday ႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္ပါသည္။)
အထက္ပါသတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုပါက မိမိ၏ CV ေဖာင္ ႏွင့္ ခန္႔မွန္းလစာမ်ားကို

admin@mahardevi-mm.com (or) 09-761600004 (Viber) သို႔ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။


1) Medical Representative – (2) Posts (Experience 2 years & above)
2) Medical Representative – (5) Posts (Non/Experience)

– ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေျဖဆိုၿပီးသူ (သို႔) ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
– အမွတ္စဥ္ (၂)အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
– လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ကာ ႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိၿပီး အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– လုပ္ငန္းတြင္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျဖစ္ရမည္။
– ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။
– ေဆး႐ံု၊ေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရမည္ျဖစ္သည္။

အမွတ္စဥ္အားလံုးအတြက္ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ၿပီး လစာေကာင္းေကာင္းေပးမည္။
အလုပ္ခ်ိန္- Monday to Saturday 9:00am-5:00pm (Sunday ႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္ပါသည္။)
အထက္ပါသတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုပါက မိမိ၏ CV ေဖာင္ ႏွင့္ ခန္႔မွန္းလစာမ်ားကို

admin@mahardevi-mm.com (or) 09-761600004 (Viber) သို႔ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Address – No. LB-B7 (5), မိုးမခလမ္း၊ မလိခအိမ္ရာ၊ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ရန္ကုန္။
Ph : 0976160004 (HR Department)


 

Mahar Devi Company မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Skin Care
မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ ေအာက္ပါဝန္ထမ္းမ်ားအလို႐ွိပါသည္။

1) Marketing Supervisor (Skin Care) – (2) Posts (Experience 2 Years & above)
2) Marketing Staff (Skin Care) – (2) Posts (Non/Experience)

– ေက်ာင္းကိစၥကင္း႐ွင္းသူ (သို႔) ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
– Skin Care ပိုင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။
– ႐ုပ္ရည္အသင့္အတင့္႐ွိရမည္။
– အမွတ္စဥ္ (၁) အတြက္ Skin Care or Cosmetic ပိုင္းတြင္ အေတြ႔အၾကံဳ၂ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
– အမွတ္စဥ္(၂)အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
– လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ကာ ႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိၿပီး အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– လုပ္ငန္းတြင္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျဖစ္ရမည္။
– ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။

အမွတ္စဥ္အားလံုးအတြက္ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ၿပီး လစာေကာင္းေကာင္းေပးမည္။
အလုပ္ခ်ိန္- Monday to Saturday 9:00am-5:00pm (Sunday ႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္ပါသည္။)
အထက္ပါသတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုပါက မိမိ၏ CV ေဖာင္ ႏွင့္ ခန္႔မွန္းလစာမ်ားကို

admin@mahardevi-mm.com (or) 09-761600004 (Viber) သို႔ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။